14 lời hứa về Nhân quyền của Chính phủ Việt Nam trước các quốc gia thành viên Liên Hi ệp Quốc

Nguồn danluan

Ngày 27.8.2013 vừa qua, phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã công bố 14 lời hứa về Nhân Quyền của Chính phủ Việt Nam trước Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc:

1. Thông qua các chính sách và các biện pháp để đảm bảo tốt hơn tất cả các quyền căn bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị theo thông lệ quốc tế đã công nhận.

2. Đạt Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

3. Tiếp tục cải thiện hệ thống luật pháp và tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền và kiện toàn các thiết chế trong nước về bảo vệ nhân quyền, bao gồm việc có thể thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia.

4. Thông qua các chính sách và các biện pháp, tăng cường các nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội và công lý, đặc biệt với quyền của những nhóm dễ bị thương tổn, như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các dân tộc thiểu số.

5. Thúc đẩy giáo dục nhân quyền để tăng cường nhận thức và năng lực cho các cơ quan hành pháp để đảm bảo tốt hơn các quyền và tự do căn bản của người dân

6. Tiếp tục thực hiện những khuyến nghị Việt Nam đã chấp nhận trong Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát năm 2009 và tham gia một cách có trách nhiệm và xây dựng trong kỳ UPR thứ hai.

7. Tăng cường dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào việc lập kế hoạch và thực thi chính sách, và cải thiện sự gắn kết của Việt Nam với các tổ chức chính trị, xã hội làm việc trong lĩnh vực nhân quyền.

8. Tham gia tích cực, xây dựng và có trách nhiệm vào công việc của Hội đồng để đóng góp vào việc tăng cường hiệu quả, tính minh bạch, khách quan và cân bằng của Hội đồng, trên tinh thần đối thoại và hợp tác.

9. Tăng cường hợp tác và đối thoại với các cơ chế nhân quyền LHQ, đặc biệt với các Ủy ban Công ước và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ, các thủ tục đặc biệt, bao gồm việc có thể mời thêm các chuyên gia thăm Việt Nam.

10. Ủng hộ và tích cực tham gia vào các cuộc tham vấn liên chính phủ về tăng cường năng lực và hiệu quả của các Ủy ban Công ước.

11. Tham gia và đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác nhân quyền ở ASEAN, đặc biệt trong khuôn khổ AICHR và thực thi Tuyên bố Nhân quyền ASEAN.

12. Duy trì các đối thoại nhân quyền song phương và cơ chế hợp tác với các quốc gia đối tác, với mục tiêu chung về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới.

13. Hoàn thành thủ tục nhanh chóng tham gia Công ước chống Tra tấn.

14. Hoàn thành thủ tục phê chuẩn Công ước về Quyền của Người khuyết tật.

* * *

1. Adopt policies and measures and increase resources to better ensure all fundamental economic, social, cultural, civil and political human rights in line with internationally recognized norms.

2. Achieve the Millennium Development Goals.

3. Continue to improve the legal and judicial systems, build a rule-of-law State and strengthen national institutions protecting human rights, including the possible establishment of a national human rights institution.

4. Adopt policies and measures and increase resources to ensure social security, welfare and justice, particularly the rights of vulnerable groups, such as women, children, the elderly, people with disabilities and ethnic minorities.

5. Promote human rights education and training to improve the awareness and capacity of law-enforcement agencies to better ensure peoples’ rights and fundamental freedoms.

6. Continue to implement the recommendations that Viet Nam has accepted in the first UPR cycle in 2009, and to participate in a responsible and constructive manner in the second UPR cycle.

7. Strengthen grass-roots democracy and the people’s involvement in the planning and execution of policies, and improve Viet Nam’s engagement with political, social organizations working in the field of human rights.

8. Participate in an active, constructive and responsible manner in the work of the Council to contribute to strengthening the Council’s efficiency and effectiveness, transparency, objectivity and balance, in the spirit of dialogue and cooperation.

9. Strengthen cooperation and dialogue with United Nations human rights mechanisms, particularly treaty bodies and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights special procedures, including possible invitations for additional country visits to Viet Nam.

10. Support and actively participate in intergovernmental consultations on improving the capacity and effectiveness of human rights treaty bodies.

11. Participate in and contribute to the promotion of ASEAN human rights cooperation, particularly in the AICHR framework and in the implementation of the ASEAN Human Rights Declaration.

12. Maintain bilateral human rights dialogue and cooperation mechanisms with partner countries, with the common goal of promoting and protecting human rights in the world.

13. Complete procedures for early accession to the Convention against Torture.

14. Complete procedures for the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Source:https://docs.google.com/file/d/11KnjPzaZtDoZLmp8S6QVwBqrq6Dh3uKLpviV2wAsHNAkN8FJ6807aG1noZ8t/edit?usp=sharing

Advertisements

About ixij

Gan san sang de ra ve
This entry was posted in chính trị, dân chủ, nhân quyền, xã hội and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s